امروز: بیست و هشتم شهریور 1400

نظر سنجی خدمات کارآفرینان دماوند
نحوه بسته بندی دستگاه :
سهولت در برقراری ارتباط با شركت جهت ارائه خدمات :
مدت زمان مراجعه تكنسین جهت ارائه خدمات درخواستی :
كیفیت ارائه خدمات و آموزش توسط تكنسین :
سرعت عمل تكنسین در انجام خدمات :
نحوه برخورد و رفتار تكنسین :
تناسب هزینه دریافتی با خدمات ارائه شده :
انتقادات و پیشنهادات :
نام و شماره تماس(در صورت تمایل) :